Termeni și condiții generale de utilizare a serviciului

Părţile şi obiectul contractului

1.1. Termenii şi condiţiile (denumite în continuare şi "Contractul") de mai jos au valoare contractuală între Apa Nova Bucureşti (numită în continuare "Apa Nova Bucureşti") şi Client. Prin Client se înţelege orice persoană fizică, juridică sau asociaţie de proprietari/ locatari, care este titularul unuia sau mai multor contracte de furnizare servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare încheiate cu Apa Nova Bucureşti.

1.2. Obiectul prezentului Contract îl constituie furnizarea, de către Apa Nova Bucureşti, către Clienţi, a serviciului "Spaţiu clienţi online", denumit în continuare "Serviciul", în condiţiile de mai jos.

1.3. Clienţii Apa Nova Bucureşti (agenţi economici, instituţii publice, Asociaţii de proprietari sau de locatari) au obligaţia de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Reprezentant care va fi împuternicit de către aceştia pentru a-i reprezenta în toate operaţiile derulate cu Apa Nova Bucureşti prin intermediul Serviciului. Regula se aplică şi clienţilor tip persoană fizică în cazurile în care cererea de creare a unui cont online este realizată de o persoană alta decât titularul de contract/reprezentantul locatarilor din imobil. Clientul va fi considerat în mod automat şi pe deplin angajat şi va răspunde în întregime pentru modul de utilizare a Serviciului de către Reprezentant. În continuare, toate referirile la Client se vor considera ca fiind făcute şi cu privire la Reprezentant, dacă privesc aspecte de operare şi utilizare a Serviciului, iar Clientul este o persoană juridică.

1.4. Apa Nova Bucureşti va furniza Serviciul prin punerea sa la dispoziţia Clientului la adresa de internet www.apanovabucuresti.ro, in conformitate cu opţiunile Clientului, exprimate de către acesta din cele predefinite şi disponibile în aplicaţie în conformitate cu specificaţiile tehnice ale Serviciului.

 

2. Descrierea Serviciului

2.1. Serviciul oferă Clientului accesul prin Internet la informaţii privind serviciile care îi sunt furnizate de Apa Nova Bucureşti (serviciul de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare), informaţii care includ, dar nu se rezumă la informaţii despre Client sau vizualizarea ultimelor facturilor emise.

2.2. Apa Nova Bucureşti va pune la dispoziţie Serviciul, numai la adresa de Internet www.apanovabucuresti.ro, si numai Clientului Apa Nova Bucureşti.

2.3. Accesul la acest Serviciu este restricţionat şi se face numai prin intermediul unei adrese de mail şi a unei parole unice, introdusa de Client în cadrul procesului de înregistrare, pentru utilizarea Serviciului. Pentru păstrarea mai sigură a datelor dumneavoastră, vă recomandăm utilizarea unei parole de o complexitate mai mare (utilizând minimum 8 caractere printre care să se regăsească cel puțin o literă mare, o literă mică, o cifră și un caracter special).

2.4. Clientul va avea acces la Serviciu numai după acceptarea prealabilă, integrală şi necondiţionată, a termenilor şi condiţiilor conţinute în acest Contract şi după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru înregistrarea corectă în cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet şi prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerinţele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a Serviciului sunt: un computer care să fie dotat cu o conexiune la Internet şi cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer (versiunea 5 sau superioară), Mozilla Firefox, Netscape Navigator/Communicator (versiunea 6 sau superioară).

 

3. Drepturile şi obligaţiile Apa Nova Bucureşti

3.1. Apa Nova Bucureşti vă asigură respectarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor puse la dispoziţia Clientului, prin intermediul Serviciului, dar nu va fi, nici într-un caz, răspunzător pentru respectarea vreunei obligaţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte informaţiile pe care Clientului le-a dezvăluit terţilor. De asemenea, Apa Nova Bucureşti nu răspunde pentru securitatea comunicaţiilor şi pentru integritatea informaţiilor ce tranzitează reţeaua Internet.

3.2. Apa Nova Bucureşti işi rezervă dreptul să şteargă sau să modifice orice informaţie pe care Clientul a introdus-o in paginile Serviciului şi care ar putea cauza funcţionarea necorespunzătoare a Serviciului.

3.3. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de furnizare a Serviciului, Clientul recunoaşte explicit şi expres dreptul Apa Nova Bucureşti de a prelucra, în scopul asigurării funcţionării Serviciului, informaţiile personale pe care le pune la dispoziţie Clientului. Prin prelucrare se înţelege folosirea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/ sau distribuirea informaţiilor mai multor servere locale şi/ sau internaţionale.

3.4. Apa Nova Bucureşti nu va fi răspunzător pentru următoarele: (1) erori generate de software, căderi de reţea, alterarea şi/ sau de-securizarea informaţiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale Apa Nova Bucureşti sau datorate căderii reţelei oricărui alt terţ; (2) folosirea frauduloasă a reţelei de către Client, conform celor descrise la art. 4.3 de mai jos.

3.5. Apa Nova Bucureşti va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de către Client in condiţii de maximă securitate şi confidenţialitate.

3.6. Orice opţiune a Clientului, referitoare la factura şi/ sau index consum, sold plăţi, situaţia contului său, va fi acceptată de către Apa Nova Bucureşti doar dacă sunt indeplinite condiţiile de securitate ale folosirii Serviciului, respectiv accesarea acestuia cu numele de utilizator şi parola corespunzătoare.

3.7. Apa Nova Bucureşti poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau întreruperea furnizării Serviciului cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere sau în scopul îmbunătăţirii performanţelor Serviciului sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

3.8. în caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestui Serviciu, Apa Nova Bucureşti işi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizare accesul Clientului la Serviciu.

 3.9. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data acceptării Contractului, Reprezentantul care a solicitat Serviciul nu pune la dispoziţia Apa Nova Bucureşti împuternicirea menţionată la Art.1.3, Apa Nova Bucureşti își rezervă dreptul de a sista Serviciul, fără o notificare în prealabil.

 
4. Drepturile si obligatiile Clientului

4.1. Prin acceptarea acestui Contract, Clientul se angajează că va folosi Serviciul potrivit destinaţiei şi funcţiunilor acestuia. Clientul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor de acces la Serviciu, fiind unic răspunzător pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terţ, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă.

4.2. Clientul este de acord să nu folosească Serviciul în nici o acţiune frauduloasă, ilegală, deranjantă sau într-un scop abuziv sau în orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra instituţiei, reputaţiei angajaţilor, Clientului şi/ sau proprietăţilor Apa Nova Bucureşti, sau unor terţi, persoane fizice şi/ sau juridice.

4.3. Clientul este unicul responsabil şi răspunzător pentru utilizarea Serviciului şi pentru orice consecinţă produsă ca urmare a utilizării Serviciului, prin accesul cu adresa de mail şi parola proprii, chiar şi în situaţia în care Serviciul nu este folosit de către Client, ci de o altă persoană folosind adresa de mail şi parola atribuite Clientului, dacă a intrat în posesia acestor date ca urmare a intenţiei, neglijenţei sau imprudenţei Clientului.

4.4. Clientul trebuie să completeze în cadrul procesului de înregistrare informaţii complete, corecte şi de actualitate. Orice modificare a acestor date trebuie să conducă imediat la actualizarea informaţiilor disponibile în cadrul Serviciului.

4.5. Clientul trebuie să păstreze confidenţialitatea adresei de mail şi a parolei asociate şi se angajează că va notifica imediat Apa Nova Bucureşti dacă orice terţă parte neautorizată, identificată sau neidentificată, le utilizează sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit în masură să o facă.

4.6. Clientul se obligă să nu lase nesupravegheat calculatorul după introducerea datelor de acces, astfel încât nici o altă persoană neîmputernicită (neautorizată) să nu poată folosi serviciul în numele Clientului. Înainte de a pleca de lângă punctul de lucru, Clientul trebuie să se deconecteze de la Serviciu.

4.7. Clientul garantează că este utilizatorul legal al serviciilor Apa Nova Bucureşti şi că este autorizat legal pentru a folosi în procesul de înregistrare orice nume sau marcă de comerţ şi că utilizarea oricărui nume sau mărci de comerţ nu încalcă dreptul unui terţ.

4.8. Clientului îi este interzisă utilizarea ca nume de utilizator a oricărui şir de caractere care începe, se termină sau cuprinde un şir de caractere ce reprezintă o denumire, firmă sau marcă înregistrată sau o parte semnificativă şi sugestivă dintr-o denumire, firmă sau marcă înregistrată, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firmă sau marcă înregistrată. Apa Nova Bucureşti îsi rezervă dreptul de a şterge, modifica sau înlocui oricând un cont care are asociat un nume de utilizator ce încalcă interdicţia mentionată mai sus, cu avertizarea corespunzătoare a Clientului.

4.9. Clientul este de acord că Apa Nova Bucureşti nu poate garanta că orice nume de utilizator solicitat în procesul de înregistrare în Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

4.10. Clientul trebuie să se asigure că orice instrucţiune sau operaţiune pe care o realizează în cadrul Serviciului este corectă şi completă, în caz contrar Apa Nova Bucureşti nefiind răspunzător pentru erorile apărute.

4.11. Clientul autorizează Apa Nova Bucureşti să acţioneze pe baza instrucţiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu numele de utilizator şi parolă corespunzătoare, chiar dacă aceste instrucţiuni contrazic alte instrucţiuni anterioare.

4.12. Clientul înţelege şi este de acord că realizarea unei operaţiuni (de exemplu, introducerea unui nou cod de client) nu este imediat consecutivă transmiterii instrucţiunii. Astfel, Clientul ia act de faptul că pentru unele tranzacţii este necesar mai mult timp, iar anumite instrucţiuni pot fi procesate în timpul programului de lucru (de luni până vineri, între orele 07:30 şi 19:30), chiar dacă Servicul poate fi accesat şi în afara acestui interval. Clientul ia act de faptul că, după transmiterea unor instrucţiuni către Apa Nova Bucureşti, o nouă transmitere a unor instrucţiuni identice nu este posibilă până la soluţionarea celor anterioare, indiferent de modul de soluţionare.

4.13. Clientul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, dacă el a acţionat cu intenţie, neglijenţă sau imprudenţă, cum ar fi prin facilitarea tranzacţiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Clientul trebuie să işi însuşească şi să respecte clauzele de securitate a accesului conţinute în acest Contract.

4.14. Clientul va răspunde pentru următoarele: (1) cheltuielile efectuate pentru conectarea la pagina de internet a Apa Nova Bucureşti, indiferent de producătorul echipamentului cu care s-a făcut conectarea; (2) costul echipamentelor necesare, precum şi cheltuielile legate de intreţinerea acestor echipamente; (3) folosirea contului/ rilor său/ sale, a adresei de mail cât şi pentru păstrarea confidenţialităţii parolei/ lor proprii.

4.15. Prezentul Contract poate fi tipărit fără nici o îngrădire, pentru lecturare, într-o formă ne-editabilă şi poate fi găsit în permanenţă la adresa de Internet asociată Serviciului. Versiunea tipărită nu poate prevala faţă de versiunea electronică aflată pe site-ul de Internet menţionat mai sus, şi nu poate fi utilizată ca mijloc de probă a termenilor şi condiţiilor pe care le conţine.

4.16. Clientul poate avea acces la Serviciu 24h/ zi, 7 zile/ saptamana, cu excepţia perioadelor în care se efectuează lucrări de întreţinere şi/ sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Serviciul. Clientul ia act de faptul că mai mulţi Clienţi conectaţi simultan la Serviciu pot determina scăderea vitezei de răspuns a Serviciului.

4.17. Clientul va furniza pe parcursul utilizării Serviciului orice date rezonabile solicitate de către Apa Nova Bucureşti, incluzând, dar fără a se limita la nume şi prenume, firmă, adresă, cod numeric personal, cod fiscal, număr de telefon, numărul contractului, codul de client, seria a două facturi emise în ultimele 6 luni. Clientul se obligă să comunice de îndată Apa Nova Bucureşti, în scris, orice modificare privind datele respective. În cazul în care datele introduse în procesul de creare a unui cont online nu corespund cu datele furnizate la încheierea contractului de furnizare şi prestare servicii de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, contul se activează după reactualizarea contractului de furnizare şi prestare servicii. Aceste modificări devin opozabile Apa Nova Bucureşti de la data comunicării în condiţii care asigură autenticitatea şi integritatea acestora. În caz contrar Apa Nova Bucureşti nu işi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client şi nu va activa contul online decâz după reactualizarea datelor.

4.18. Clientul înţelege şi este de acord că informaţiile afişate prin intermediul Serviciului sunt prezentate de către sistem cu titlu informativ şi provizoriu şi nu pot constitui obiectul unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare.

4.19. Clientul înţelege şi este de acord că singurele informaţii care pot constitui obiectul unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie sunt cele care apar pe factura de servicii Apa Nova Bucureşti. Toate opţiunile pe care le face Clientul în sensul achiziţionării unor noi servicii sau extinderea acestora au valoare contractuala si Clientul nu le poate repudia, fiind obligat să suporte costul acestora aşa cum este evidenţiat în factura de servicii Apa Nova Bucureşti.

4.20. Pentru orice întrebări legate de acest Serviciu, Clientul poate apela Serviciul Relaţii Clienţi, în timpul programului de lucru (telefonic, non stop la numerele de telefon 021 207 77 77 sau *7777, online, prin formularul de contact sau persoanl la sediul din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei) program: luni - vineri: 07:30 - 19:30.

4.21. Clientul are obligaţia de a împuternici o persoană, numită Reprezentant, care să reprezinte cu puteri depline pe Client în relaţia cu Apa Nova Bucureşti în cadrul utilizării Serviciului. Orice operaţiune îndeplinită de către Reprezentant este în întregime opozabilă Clientului şi angajează, după caz, necondiţionat şi de drept, răspunderea contractuală sau delictuală a Clientului.

4.22. Clientul ia act de faptul că accesul la anumite funcţiuni ale Serviciului pot fi restricţionate pe toată durata în care furnizarea către Client a tuturor sau a unei părţi din serviciile Apa Nova Bucureşti este suspendată, indiferent de cauza suspendării.

4.23. Instrucţiunile de organizare şi administrare internă a contului de Client fac parte integrantă din prezentul Contract (TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIULUI). În caz de contradicţie între instrucţiuni şi Contract, TERMENII ŞI CONDIŢIILE GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIULUI prevederile cuprinse în Contract prevalează.

4.24. Clientul care a solicitat Serviciul prin intermediul Reprezentantului, are obligaţia de a pune la dispoziţia Apa Nova Bucureşti împuternicirea menţionată la Art.1.3, în termen de 30 de zile de la data acceptarii Contractului. În caz contrar, Apa Nova Bucureşti își rezervă dreptul de a sista Serviciul, fără o notificare în prealabil.

 


5. Securitatea
5.1. Serviciul ce formează obiectul acestui contract este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restricţionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unei adrese de mail (identificatoare) şi a unei parole care a fost folosită în procedura de înregistrare care încearcă să acceseze sistemul, în considerarea identităţii sale şi a calităţii de Client al serviciilor Apa Nova Bucureşti, sau de Reprezentant, sau accesarea sistemului în orice alt mod, prin înlăturarea neautorizată a restricţiilor de acces, precum şi utilizarea sistemului cu depăşirea limitelor autorizării, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii române privind combaterea criminalităţii informatice. Continuarea procedurii de acces este considerată ca o înţelegere ne-echivocă, din partea persoanei care încearcă accesarea, a avertismentului de mai sus şi a consecinţelor nerespectării acestuia.

 


6. Plata
6.1. Apa Nova Bucureşti oferă gratuit Serviciul Clientului.

 
7. Încetarea Contractului. Efectele încetării Contractului

7.1. Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta prezentul Contract.
7.2. Apa Nova Bucureşti poate considera reziliat de drept şi fără anunţ prealabil sau alte formalităţi prezentul Contract în următoarele cazuri: (1) Clientul nu-şi respectă obligaţia de plată la termen a sumelor datorate; (2) falimentul sau începerea procedurii de lichidare împotriva Clientului; (3) Clientul a cedat unui terţ Serviciile sau alte informaţii confidenţiale furnizate de Apa Nova Bucureşti; (4) Clientul foloseşte Serviciul în mod abuziv, după cum este stipulat la art. 4; (5) Clientul nu işi respectă celelalte obligaţii ce-i revin prin prezentul Contract.(6) În toate cazurile în care încetează furnizarea serviciilor Apa Nova Bucureşti către Client, conform contractului de servicii Apa Nova Bucureşti principal.
7.3. Contractul se consideră reziliat ca urmare a ne-accesării Serviciului de către Clientul persoană fizică, juridică sau asociaţie timp de 90 de zile, dată la care contul Clientului expiră. Pentru reluarea furnizării Serviciului, este necesară, pe lângă respectarea celorlalte condiţii menţionate în prezentul contract, crearea unui alt cont de utilizator, cu o nouă adresă de mail şi o nouă parolă.

 
8. Forţa Majoră
8.1. Forţa majoră înlătură răspunderea civilă a părţii care o invocă. Forţa majoră va fi considerată ca fiind un eveniment imprevizibil şi insurmontabil pentru una din părţi şi apărut după semnarea Contractului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: război, exproprierea, întreruperea alimentarii cu energie, conflict de muncă, incendiu, furtună sau alte fenomene, defectarea cablurilor/ antenelor/ altor echipamente de către un terţ etc. Forţa majoră şi imposibilitatea de executare a obligaţiei asociată acesteia duce, după caz, la suspendarea sau la stingerea obligaţiei.

 
9. Modificări
9.1. Apa Nova Bucureşti işi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Contract. Folosirea în continuare a Serviciului reprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse acestui Contract.
9.2. Apa Nova Bucureşti va informa Clientul în legatură cu orice modificare în ceea ce priveşte Serviciul, incluzând modificări referitoare la procedura de acces, structura meniului, comenzi şi documentaţie.

 
10. Răspunderea
10.1. Clientul va răspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevăzute sau neprevăzute la încheierea acestui Contract, aduse Apa Nova Bucureşti din cauza intenţiei, neglijenţei sau imprudenţei Clientului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectării obligaţiilor contractuale sau a săvârşirii altor fapte ilicite.
10.2. Apa Nova Bucureşti nu poate fi făcut răspunzator, nici într-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Clientului de nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a serviciului.

 
11. Durata Contractului
11.1. Contractul durează până la încetarea contractului de servicii Apa Nova Bucureşti principal, dacă nu încetează mai devreme, din alte cauze mai sus arătate.

 
12. Confidenţialitatea
12.1. Apa Nova Bucureşti asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de Client unor terţi.
12.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Apa Nova Bucureşti în temeiul legii, cu bună credinţă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii Apa Nova Bucureşti, respectiv prestarea serviciilor Apa Nova Bucureşti.
12.3. Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de: (a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Apa Nova Bucureşti), (b) dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat), (c) dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare), (d) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat.

 
13. Prevederi finale
13.1. Orice neînţelegere în legătură cu executarea prezentului Contract va fi rezolvată mai întâi pe cale amiabilă între părţi.
13.2. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti din municipiul Bucureşti. Legea română guvernează toate raporturile juridice născute, modificate sau stinse în temeiul prezentului Contract.
13.3. Prevederile acestui Contract sunt considerate ca acceptate integral şi necondiţionat de către Client odată cu accesarea Serviciului.

Cu ajutorul acestei aplicaţii poţi să accesezi oricând informaţii despre ultima factură, să verifici datele ultimei facturi. Spaţiul Clienţi este deschis tuturor clienţilor Apa Nova Bucureşti, fie că sunt persoane fizice, juridice sau asociaţii de proprietari/ locatari. Accesul la această aplicaţie se face pe baza unei adrese de mail şi a unei parole, care se pot schimba, daca persoana doreşte acest lucru.
Spaţiul Clienţi este un instrument util pentru clienţii Apa Nova Bucureşti care permite, pe lângă diferite funcţionalităţi de auto-administrare a contului, vizualizarea pe web a facturii Apa Nova Bucureşti în format electronic.
Serviciul este gratuit, uşor de folosit şi disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

  • ştiaţi că...
  • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software