Codul de conduită anticorupție

(Anexă la Statutul intern al entităților aparținând Grupului)

Grupul Veolia ("Grupul") consideră că onestitatea, integritatea și corectitudinea sunt valori esențiale care trebuie să se reflecte în toate activitățile efectuate.

Acest Cod de conduită ("Codul") descrie principiile și actele care vizează respectarea angajamentului Grupului de a interzice, fără nicio rezervă, orice formă de corupție și comportamente asimilate sau echivalente și de a respecta reglementările și cele mai bune practici în acest domeniu. Acest Cod face parte integrantă din politicile și procedurile interne existente ale Grupului, care trebuie de asemenea respectate.

Prezentul Cod se aplică în cadrul tuturor societăților controlate direct sau indirect de Veolia S.A., în Franța și în orice altă țară în care sunt stabilite sau în care își desfășoară activitatea, indiferent de forma lor juridică.

* * *

1. APLICAREA CODULUI, CUNOAȘTERE ȘI COOPERARE

Prevederile prezentului Cod se aplică în mod direct tuturor directorilor ori salariaților aparținând Grupului și, în general, oricărei persoane care poate angaja sau reprezenta Grupul, indiferent de mediul în care își desfășoară activitatea sau de țara în care sunt desfășurate activitățile.

Directorii sau angajații Grupului trebuie să se asigure, în măsura în care este posibil, că fiecare terț cu care Grupul are o relație de afaceri (furnizor, client, partener, organizații non-profit etc.) respectă dispozițiilor prezentului Cod sau cel puțin un echivalent minim al acestora.

Împotriva directorilor Grupului sau a angajaților care ar încălca acest Cod sau directorilor care, prin lipsa lor evidentă de control și monitorizare, ar fi responsabili de astfel de încălcări, pot fi luate măsuri disciplinare care pot duce la revocarea, respingerea sau încetarea relaţiilor lor contractuale.

Pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentului Cod, Grupul poate, în orice moment, să examineze în detaliu orice tranzacție efectuată în numele sau sub responsabilitatea sa. În cadrul acestor revizuiri, Grupul impune ca persoanele aflate sub autoritatea sa și persoanele care acționează în numele și pe seama sa să coopereze cu Grupul și cu orice consilieri externi pe care Grupul îi numește. Orice lipsă de cooperare în contextul acestor revizuiri poate duce la sancțiuni disciplinare sau contractuale.

Pentru aplicarea corectă a acestor prevederi, Grupul oferă instruire și resurse persoanelor relevante; fiecare angajat poate solicita să beneficieze de o astfel de formare și fiecare responsabil ierarhic şi funcţional trebuie să se asigure că persoanele aflate sub autoritatea sa au urmat cursurile adaptate situației lor. În plus, Grupul se angajează să asiste fiecare persoană relevantă în aplicarea corectă a prezentului Cod: orice director sau angajat este, prin urmare, îndreptățit să solicite sfatul responsabilului ierarhic superior, responsabilului său de conformitate sau al Comitetului de Etică pentru a-l ajuta să înțeleagă și să își respecte obligațiile; în caz de nevoie și în măsura în care este posibil, Grupul se angajează să respecte confidențialitatea acestui demers.

2. PREVENIREA ȘI INTERDICȚIA CORUPȚIEI ACTIVE ȘI A COMPORTAMENTELOR ASIMILATE

(a) Corupție activă și comportamente asimilate

Grupul interzice cu strictețe orice act de corupție, atât față de o persoană publică, o companie sau un individ, cât și orice alt act care ar putea fi interpretat ca fiind un astfel de comportament, în special traficul de influență. La modul general, Grupul interzice orice comportament care constă în încercarea de a obține orice favoare de la o terță parte pentru a beneficia de un avantaj ilegal, promis, acordat sau prezumat.

Sunt interzise plățile necuvenite, cum ar fi plățile ilegale și/sau plățile fără documente justificative, cu scopul de a asigura sau de a grăbi un proces administrativ, chiar dacă scopul unui astfel de proces este legitim.

Este de asemenea interzisă acordarea unei terțe părți a unor favoruri (de exemplu, angajare, contract de furnizare de bunuri sau servicii) fără justificare economică dovedită sau în afara acțiunilor sociale sau umanitare asumate de Grup ca parte a operațiunilor sale de sponsorizare, donaţie sau de mecenat (vezi mai jos).

(b) Licitarea și atribuirea contractelor

Grupul se abține de la orice practică ce urmărește sau are ca rezultat atât restrângerea accesului liber și a egalității participanților la licitațiile publice, cât și exercitarea liberă și echitabilă a concurenței.

În acest sens, este interzisă în mod expres orice acțiune neconformă cu normele aplicabile procedurii de licitație, care vizează obținerea în mod nejustificat a informațiilor de la achizitor sau, în general, obținerea unui avantaj nejustificat.

Este, de asemenea, interzisă orice acțiune care vizează sau are ca efect restrângerea concurenței, în special în contextul unui acord ilegal cu unul sau mai mulți participanți sau orice altă practică anticoncurențială.

(c) Activități și contribuții în domeniul politic

Grupul se obligă să nu se angajeze în nicio activitate politică sau să achite contribuții vreunui partid politic sau vreunui candidat la alegeri. Niciun director, angajat sau terț nu poate implica Grupul sau nu poate folosi, în nici un fel, resursele Grupului pentru o astfel de activitate sau contribuție.

Activitățile politice și contribuțiile în cauză se referă în special la orice apartenență și orice avantaj sau donație (în numerar sau în natură) făcută unei organizații politice sau partid politic sau chiar unei persoane implicate în mod special într-o campanie politică locală sau națională.

(d) Cadouri și invitații către terți (clienți, furnizori, parteneri, autorități publice sau private)

Directorii sau angajații Grupului, precum și terții care acționează în numele Grupului și pe seama acestuia pot fi în situaţia să ofere cadouri sau invitații partenerilor de afaceri. Cei care oferă astfel de cadouri sau invitații trebuie să facă acest lucru în interesul unic al Grupului, în limitele competențelor și îndatoririlor lor, în favoarea unei persoane identificate și cunoscute și să precizeze în mod clar că cel care oferă cadoul sau face invitația este Grupul.

- Directorii sau angajații trebuie să ia cea mai bună decizie și, totodată, să ia în considerare circumstanțele care justifică cadoul sau invitația, precum și poziția persoanei căreia i se oferă cadoul sau invitația. Aceste cadouri sau invitații trebuie să fie de natură și valoare rezonabile și să poată fi asumate în mod public atât de către Grup cât și de persoana care le primește; acestea nu trebuie considerate ca fiind de natură să influențeze o decizie privind Grupul.

- Directorii și angajații trebuie să se asigure că natura și valoarea acestor cadouri și invitații respectă legile și reglementările locale, în special atunci când persoana care le primește exercită îndatoriri publice și/sau îndeplinește o funcție de autoritate publică.

- Grupul interzice cu strictețe oferirea oricărui cadou sau invitație în condiții care vizează ascunderea existenței unui astfel de cadou sau invitație sau a cărui natură încalcă bunele moravuri sau care are un caracter financiar sau cvasi-financiar (numerar, vouchere cadou, vouchere de călătorie sau titluri de valoare, împrumuturi etc.).

În limitele stabilite de prezentul Cod și, dacă este cazul, de normele legale aplicabile, directorii filialelor sau angajații locali pot, sub autoritatea conducerii lor și cu consimțământul directorului de conformitate, să stabilească praguri orientative sau obligatorii.

3. PREVENIREA ȘI INTERDICȚIA CORUPȚIEI PASIVE ȘI CONFLICTELOR DE INTERES ÎN CADRUL GRUPULUI

(a) Corupția pasivă

Grupul interzice tuturor directorilor, angajaților și terților care acționează în numele sau pe seama sa să se angajeze în orice formă de corupție pasivă, și anume, să pretindă sau să accepte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, indiferent de natura sau valoarea acestora, pentru îndeplinirea unui act favorizant din partea Grupului sau a unui terț.

(b) Conflictul de interese

Nicio decizie luată în numele Grupului nu trebuie să fie afectată de un conflict de interese, fie aparent, fie real. Astfel de conflicte pot apărea în special atunci când interesele personale (financiare, familiale) ale unui director sau angajat al Grupului sau ale unui terț care acționează în numele Grupului sau pe seama acestuia sunt potențial sau efectiv influențate de o chestiune în legătură cu atribuțiile sale în cadrul Grupului.

Orice persoană care ar putea să se afle într-o astfel de situație trebuie, înainte de luarea unei decizii sau, cel puțin, de îndată ce are cunoștință de conflictul de interese, să îl informeze, în scris, pe superiorul său și să se abțină de la orice altă acțiune, cu excepția cazului în care a fost autorizat în mod expres, după caz. Atunci când conflictul se referă la un director executiv, o astfel de autorizație poate fi emisă numai după o consultare oficială cu directorul de conformitate al Grupului.

În situațiile confidențiale/private, persoana care se află în conflict de interese poate consulta responsabilul său de conformitate sau Comitetul de Etică. Grupul se angajează să evaleze în mod confidențial chestiunea și să asigure soluționarea conflictului prin limitarea la maximum a prejudiciului adus intereselor Grupului și persoanei vizate.

(c) Cadouri și invitații primite

Directorii, angajații și terții care acționează în numele și pe seama Grupului pot, sub rezerva regulilor de mai jos, să primească cadouri sau invitații din partea partenerilor de afaceri.

Grupul interzice strict :

- Orice formă de solicitare de cadouri sau de invitații;

- Orice cadou sau invitație primită într-un mod ascuns sau de la o persoană necunoscută;

- Orice cadou sau invitație primită în bani sau bunuri oferite în echivalent (de exemplu, vouchere cadou sau articole negociabile);

- Orice cadou sau invitație care încalcă orice reglementare locală aplicabilă (în special din cauza cantității, naturii sau persoanei care a oferit cadoul sau a făcut invitația, ori persoanei care le-a primit);

- Orice cadouri sau invitații contrare bunelor moravuri.

Cadourile și invitațiile pot fi acceptate numai dacă au o valoare și o natură rezonabilă în raport cu circumstanțele și cu persoana care le oferă sau le primește; trebuie să fie, în orice caz, asumate în mod public, atât de persoana care le oferă, cât și de cea care le primește. În limitele stabilite de prezentul Cod și, dacă este cazul, de normele legale aplicabile, directorii filialelor sau angajații locali pot, sub autoritatea conducerii lor și cu consimțământul responsabilului de conformitate, să stabilească praguri orientative sau obligatorii.

Persoanele cărora le sunt oferite cadouri și invitații care ar putea ridica întrebări (în special în ceea ce privește valoarea sau natura acestora sau în funcție de circumstanțe) trebuie să informeze imediat conducerea și, dacă este cazul, responsabilul de conformitate. Orice cadouri sau invitații care nu respectă regulile de mai sus trebuie să fie refuzate și, după caz, returnate (responsabilul de conformitate va examina împreună cu conducerea măsurile ce trebuie luate în cazurile în care returnarea nu este posibilă).

4. ALTE SITUAȚII DE RISC CARE FAC OBIECTUL UNOR NORME SPECIFICE

(a) Sponsorizare, donaţie și mecenat

Activitățile de sponsorizare, donaţie și de mecenat constau în acordarea de sprijin financiar sau în natură persoanelor fizice, evenimentelor sau organizațiilor, în scopuri necomerciale (filantropice, umanitare, sociale, culturale, etc.). Aceste operațiuni pot fi efectuate numai în numele Grupului și pe seama acestuia, în strictă conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu politicile și procedurile interne ale Grupului și sunt, în special, supuse autorizării prealabile. Acestea au scopul de a promova brandul sau imaginea Grupului și trebuie să se desfășoare numai cu și/ sau în favoarea beneficiarilor legitimi și a căror reputație nu este susceptibilă de interpretări la nivel etic.

Directorii și angajații Grupului trebuie să se asigure că aceste operațiuni de sponsorizare, donaţie și mecenat nu pot fi utilizate în mod nejustificat în favoarea intereselor personale ale oricărei terțe părți și, în special, ale oricărei persoane care deține o funcție publică sau ale unui candidat potențial sau declarat pentru obținerea unei astfel de funcții. În caz de îndoială, operațiunea trebuie suspendată imediat și informat responsabilul de conformitate.

(b) Lobby-ul

Lobby-ul constă în activitatea întreprinsă în fața oricărei autorități publice pentru a promova imaginea, produsele și serviciile Grupului sau ale societăților sau entităților sale. Un lobbyist poate fi un director sau un angajat al Grupului ori o terță parte care exercită atribuții în numele Grupului în cadrul unui raport contractual; onorabilitatea trebuie, după caz, evaluată în conformitate cu modalitățile prevăzute în alineatul (c) de mai jos. Indiferent de denumirea activităților de lobby, acestea trebuie să se desfășoare în conformitate cu etica, reglementarea locală, procedura Grupului și prezentul Cod și prin evitarea strictă a oricărui risc de trafic de influență.

Lobbyștii trebuie să informeze în mod clar persoanele și terțele părți pe care le întâlnesc că acționează în numele Grupului și trebuie să se asigure că evită orice confuzie cu alte activități care ar putea fi exercitate într-o manieră privată sau profesională sau în contextul oricărui mandat (asociații, mandat politic sau sindical).

În ceea ce privește persoanele întâlnite și anturajul direct al unor astfel de persoane, lobbyștii care acționează în numele Grupului trebuie să se abțină de la orice încercare de a obține informații prin mijloace frauduloase, precum și de la orice comunicare deliberată de informații false sau înșelătoare.

În anumite țări sau în ceea ce privește anumite persoane sau instituții naționale sau internaționale, reglementările specifice impun asupra unor astfel de activități de lobby obligații referitoare, în special, la persoanele care îndeplinesc activitatea, la condițiile acestei activități sau la persoanele vizate (în special parlamentarii și funcționarii aleși). Fiecare coordonator al unei activități de lobby (indiferent dacă este efectuată de un director sau de un angajat al Grupului ori de un terț) trebuie să verifice dacă activitatea desfășurată este susceptibilă să se încadreze în astfel de reglementări și, dacă este cazul, să se asigure că prevederile acestor reglementări sunt respectate.

În prezent, în legislația din Româania, nu există o lege care să reglementeze activitatea de lobby. Cu toate că există mai multe proiecte de lege care se află în dezbaterea Parlamentului, trebuie subliniat că există abordări atât în zona decizională, cât și în cea publică, potrivit cărora lobby-ul deghizează traficul de influență.

(c) Intermediari, furnizori și parteneri de afaceri

Grupul se asigură că activitatea partenerilor săi de afaceri (clienți, furnizori, prestatori de servicii, intermediari etc.) nu poate constitui un risc pentru Grup, în special în cazul nerespectării de către acești parteneri de afaceri a reglementărilor internaționale și naționale și a bunelor practici consacrate în prevenirea corupției și a comportamentelor asimilate.

În acest context, directorii și angajații Grupului trebuie să se asigure că fiecare relație de afaceri este supusă unei evaluări prealabile și rezonabile a riscurilor, în special în ceea ce privește aspectele legate de corupție și comportamente asimilate. Acordurile încheiate cu partenerii trebuie să conțină dispoziții specifice care să impună respectarea bunelor practici în aceste domenii și să prevadă că orice neîndeplinire constatată din partea unei părți terțe în acest sens poate constitui un motiv pentru încetarea imediată a relației.

Persoana responsabilă de relația de afaceri trebuie să se asigure de buna reputație a partenerilor selectați. Orice îndoială în acest sens trebuie raportată imediat conducerii și responsabilului de conformitate, pentru ca Grupul să efectueze procedurile de due diligence. Pentru a preveni orice risc de corupție, o procedură de due diligence este recomandată pentru orice relație de afaceri, din orice proces de licitație sau tranzacție curentă, cu o persoană expusă politic (PEP).

Cu excepția urgenței absolute, validată în mod expres de responsabilul de conformitate, de fiecare dată când se efectuează o evaluare (în special în cazurile în care procedurile interne ale Grupului impun o obligație în acest sens, cum ar fi în materie de intermediere sau consultanță în afaceri), directorul respectiv nu poate aproba un angajament contractual înainte de validarea partenerului de afaceri şi în funcție de rezultatele evaluării respective.

(d) Norme privind controlul financiar și contabil

Standardele și procedurile stabilite de Grup în ceea ce privește controlul financiar și contabil sunt menite, în special, să se asigure că registrele și conturile nu sunt folosite pentru a ascunde acțiunile ilegale și, în special, orice act de corupție sau trafic de influență. În acest scop, orice plată sau avantaj acordat în numele Grupului trebuie să aibă un scop legal și definit și să fie făcute în favoarea beneficiarilor efectivi, respectând în special:

➢ legislația internațională privind sancțiunile, embargourile, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;

➢ delegările de putere/autoritate și delegările bancare emise în conformitate cu procedura Grupului;

➢ procesele de validare/aprobare (comenzi, livrare, plată) și procesele contabile descrise în procedurile de achiziție ale Grupului.

Orice plată ocultă, de exemplu o plată care nu este înregistrată în contabilitate, sau orice plată care menționează cu bună știință un scop sau un beneficiar fals sau al cărei scop real sau beneficiar nu este cunoscut cu precizie, este interzisă. Ca o extensie a acestei reguli, cu excepția cazului în care o astfel de situație este validată în prealabil de către departamentele de finanțe și de conformitate ale Grupului, orice plată în numerar sau orice plată efectuată folosind valori similare (metale prețioase, valori mobiliare, titluri de acțiuni etc.) este strict interzisă.

În măsura posibilului, orice persoană care efectuează o plată trebuie să se asigure că beneficiarul său respectă legile și reglementările aplicabile acestuia; condițiile de plată acceptate de Grup nu trebuie în niciun caz să eludeze aceste legi și reglementări. Cu excepția cazului în care sunt validate în mod expres de departamentele financiare și de conformitate ale Grupului, orice plată trebuie efectuată în țara în care furnizorul de servicii își are efectiv sediul sau în țara în care este furnizat serviciul.

5. RAPORTĂRI

Orice director și angajat al Grupului și orice colaboratori externi sau ocazionali ai Grupului, care constată sau au motive întemeiate de a suspecta o încălcare a regulilor de mai sus, pot informa Grupul în unul din următoarele moduri:

- prin canalul de management standard; sau

- prin intermediul Comitetului de etică, destinatar al notificărilor din cadrul Grupului.

Grupul se angajează să protejeze confidențialitatea elementelor descrise în aceste notificări, în special ale celui care face raportarea și, dacă este cazul, ale persoanei vizate, precum și faptele raportate. Sub rezerva limitelor prevăzute de reglementările locale potențial aplicabile, sistemul de raportări oferă, de asemenea, posibilitatea de a rămâne anonim atunci când este necesar. În aceste situații, cu excepția cazului de rea-credință a persoanei care face notificarea, Grupul se angajează să nu ia nicio măsură care să permită identificarea autorului.

În plus, Grupul interzice orice măsură (în special disciplinară și profesională) împotriva unei persoane care raportează cu bună-credință, indiferent de măsurile luate în urma unei astfel de raportări și chiar dacă faptele raportate se dovedesc inexacte. În plus, în cazurile în care în urma raportării ar putea fi atrasă răspunderea persoanei care face raportarea, Grupul, atunci când se ocupă de această chestiune, se angajează să ia în considerare posibilele consecințe, existența acestei raportări și colaborarea ulterioară a angajatului.

Orice persoană din cadrul Grupului care ar abuza de sistemul de raportare menționat mai sus prin transmiterea rapoartelor cu rea-credință poate face obiectul unor măsuri disciplinare sau poate fi urmărită sau judecată în conformitate cu normele naționale aplicabile.

Înțelesul unor cuvinte sau expresii din Codul de Conduită Anticorupție

Corupție activă (adaptat legislației din România).

Corupția activă înseamnă fapta de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau indirect, bani ori alte foloase unui funcționar public sau privat în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri

Totodată, corupție activă poate însemna și infracțiunea de luare de mită, în contextul pretinderii de bani și foloase necuvenite.

Practici anticoncurențiale

Practicile anticoncurențiale se referă la orice act care urmărește să restrângă sau să denatureze concurența și astfel să eludeze regulile de transparență, corectitudine și echitate între concurenți. Acestea pot include acorduri exprese sau tacite, acțiuni concertate sau abuz de poziție dominantă pentru a elimina alți concurenți.

Comportamentul asimilat

Un comportament asimilat este orice act contrar legii și bunelor moravuri, cum ar fi, de exemplu, traficul de influență, delapidarea, conflictul de interese, deturnarea de fonduri și/sau abuz în serviciu în modalitatea vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.

Beneficiarul

Beneficiarul este persoana fizică sau juridică, care în mod direct sau indirect exercită controlul asupra bunului și pentru care se desfășoară activitățile întreprinderii.

Relații de afaceri

O relație de afaceri este o relație profesională sau comercială derulată într-o anumită perioadă. Acest lucru poate fi prevăzut într-un contract.

Responsabilul de conformitate

Responsabilul de conformitate înseamnă persoana desemnată de Departamentul de Conformitate al Grupului în diferitele unități, regiuni sau țări.

Conflictul de interese

Un conflict de interese este o situație în care un interes personal al unui angajat sau al unui reprezentant în cadrul sau în afara Grupului este în conflict cu cel al Grupului. Acestea pot fi legate de interese financiare, profesionale, de familie sau de altă natură.

Tranzacția curentă

O tranzacție curentă înseamnă tranzacțiile sau sarcinile legate de activitățile Grupului, desfășurate periodic.

Due diligence

"Due diligence" reprezintă măsurile periodice de control și de verificare efectuate de Grup prin intermediul cărora terții sunt identificați, precum și evaluarea riscului la care este expus Grupul atunci când încheie relații de afaceri cu astfel de terți.

Cadou

Un cadou este orice beneficiu, bun sau serviciu care poate fi măsurat în bani transferați în mod voluntar și care este, direct sau indirect, gratuit. Poate consta în numerar, bunuri, vouchere cadou, bunuri mobile sau imobile etc.

Grupul

Termenul "Grup" se referă la Veolia Environment și la toate companiile sale.

Trafic de influență (adaptat legislației din România)

Traficul de influență se referă la pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Intermediari

Un intermediar înseamnă o persoană fizică sau juridică implicată în negocieri comerciale pentru a permite sau a facilita încheierea unuia sau mai multor contracte.

Invitație

O invitație este o propunere pentru a participa la un eveniment, o conferință, o excursie, o cină etc.

Parteneri

Partenerul este o persoană cu care Grupul stabilește o relație sinergetică pentru realizarea uneia sau mai multor operațiuni comerciale în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Corupția pasivă

Corupția pasivă înseamnă acceptarea sau primirea, direct sau indirect, a unei plăți sau a unui folos necuvenit de la o persoană publică sau privată în schimbul unei promisiuni, al emiterii sau îndeplinirii unui act favorabil.

Mecenat

Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată.

Donaţia

Donaţia este un act de sustinere financiara si/sau materiala pentru persoane fizice sau juridice, fara nicio obligatie in schimb.

Persoana expusă politic ("PEP")

Persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante.

Achiziții publice

Termenul de achiziții publice se referă la contracte de achiziții publice, contracte de concesiune și alte contracte destinate să satisfacă o necesitate de interes general.

Sponsorizare

Sponsorizarea constă în susținerea materială a unui proiect educațional, cultural, științific, social, umanitar sau sportiv și contribuie la promovarea imaginii Grupului Veolia sau a uneia dintre filialele sale.

Furnizori

Un furnizor sau subcontractant este o persoană fizică sau juridică care furnizează bunuri sau servicii Grupului.

Terțe părți

Termenul terț se referă la clienții, furnizorii sau alți parteneri ai Grupului, precum și la orice altă persoană fizică sau juridică, publică sau privată, în afara Grupului, chiar dacă există sau nu o relație contractuală cu Grupul.

  • ştiaţi că...
  • Apa joacă un rol esenţial în creşterea copilului? Oasele au nevoie de calciul din apă, pentru a se dezvolta. Dintre toate sursele alimentare, calciul conţinut de apă este cel mai uşor asimilabil de către organism.

LiveZilla Live Chat Software