Consultanţă şi avize

Consultanţă şi avize

La Biroul de avize din cadrul Centrului de Relaţii Clienţi Clienţi Apa Nova Bucureşti, situat în Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter pot fi depuse actele necesare pentru tipurile de avize precizate mai jos.

La depunerea solicitării de aviz este necesar să completaţi o cerere de aviz tip, să achitaţi o taxă în funcţie de tipul de aviz solicitat şi să depuneţi actele menţionate menţionate mai jos, însoţite de copia dvs de BI/ CI.

La eliberarea avizelor se poate prezenta solicitantul sau un împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest sens, dată în formă autentică (notarială) şi însoţit de copia BI/ CI a acestuia.

Tipuri de avize eliberate de Apa Nova Bucureşti:

 1. Avize de construire imobile
 2. Avize pentru reţele edilitare (Gaze, Electrice, RADET, Telefonie, etc.)
 3. Avize PUD/PUZ

Pentru obţinerea avizelor precizate mai sus sunt obligatorii de depus actele:

 • copie act de proprietate/act de închiriere/copie după Hotărârea Judecătorească de constituire în Asociație de Proprietari;
 • copie Certificat de urbanism (valabil, lizibil);
 • două copii xerox plan cadastral 1:500 (anexă la Certificatul de urbanism) pe care să fie poziţionată proprietatea și/sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), având lungimea corespunzătoare actelor depuse;
 • copie xerox plan încadrare în zonă, scara 1:2000, (anexă la Certificatul de urbanism), pe care să fie poziţionată proprietatea și/sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), având lungimea corespunzătoare actelor depuse;
 • inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de contur, certificat de firmă de cadastru autorizat) pentru imobilul nou;
 • inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de contur, certificat de firmă de cadastru autorizat) pentru extinderi/ înlocuiri reţele edilitare (cu L>30m) având lungimea coresponzătoare actelor depuse;
 • copie BI / CI proprietar;
 • pentru solicitările depuse de persoane desemnate de beneficiar este necesară o împuternicire din partea acestuia însoţită de o copie BI/CI a împuternicitului;
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală.

Suplimentar mai pot fi necesare şi actele:

 • extras de carte funciară;
 • ansamblu de locuințe: memoriu tehnic din care să reiasă modul de alimentare cu apă și deversare la canal, breviar de calcul, plan instalații interioare;
 • imobil cu subsol: plan limită subsol şi acces la proprietate și subsol, cu legendă;
 • în cazul în care se solicită aviz de amplasament (conform Certificat de urbanism) și în prealabil a obținut aviz PUD-ANB, este necesar să completeze documentația cu avizul+ plan PUD-PMB/PS aprobat, și Hotărâre Consilu Local Sector.
 • în cazul în care reţelele edilitare (branşament şi extinderi) se află în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă aducţiunilor (apeducte) sau există suprapuneri peste reţelele publice apă şi canalizare, beneficiarul va completa documentatţa cu inventarul de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL .

4. Avize principiu pentru utilități branşament și racord - Dosar Navetă (execuție legături noi, mutare/redimensionare, separare corp imobil, separare spațiu comercial, separare scară bloc)

Pentru obţinerea avizelor de principiu sunt obligatorii de depus actele:

 • copie act de proprietate/act de închiriere/copie după Hotărârea Judecătorească de constituire în Asociație de Proprietari;
 • copie BI / CI proprietar;
 • două copii xerox plan cadastral 1:500 pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • copie xerox plan încadrare în zonă, scara 1:2000, pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală;
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Autorizației de funcționare spațiu comercial;
 • copie de aviz de amplasament (pentru construcțiile noi);
 • prezentarea tuturor condițiilor din pliant separare apartamente condominii;
 • prezentarea acordului scris din partea tuturor proprietarilor din condominiu (se va preciza și numărul total de apartamente).

Suplimentar mai pot fi necesare şi actele:

 • breviar de calcul pentru necesarul de debit de apă;
 • inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de contur, certificat de firmă de cadastru autorizat) pentru proprietate;

5. Avize pentru hidranţi
Pentru obţinerea avizelorpentru hidranţi sunt obligatorii de depus actele:

 • două copii xerox plan cadastral 1:500 pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • o copie xerox plan încadrare în zonă, scara 1:2000, pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • Cerere scrisă de la beneficiar din care să rezulte necesarul de debit pentru stingere incendiu (x l/s), în cazul în care nu are Adresă oficială emisa de la ISU din care sa reiasă necesarul de debit pentru stingere incendiu.
Întrucât avizul va fi transmis prin curierat rapid este necesar ca înscrisurile privind destinatarul avizului şi adresa de corespondență să fie corecte, complete şi evidenţiate în clar pe cererea de aviz.

Lista completă a tarifelor conexe o puteţi accesa aici.


 

 • ştiaţi că...
 • Puteţi verifica dacă aveţi pierderi ascunse, verificând contorul seara înainte de culcare şi dimineaţa la trezire: dacă sesizaţi o diferenţă de consum, înseamnă că există o pierdere ascunsă pe reţeaua de apă.

LiveZilla Live Chat Software