Programul A Doua Țeavă 2017

"A DOUA ȚEAVĂ" - PROGRAM PILOT DE ÎNLOCUIRE A REȚELELOR INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN IMOBILE DE TIP LOCUINȚĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 
FINANȚAREA ESTE REALIZATĂ DIN SURSE PROPRII

APA NOVA-COMPANIA DE APE BUCUREȘTI AVÂND STATUT DE SPONSORIZARE

 
GHIDUL SOLICITANTULUI 2017


 
Program Pilot inițiat și cofinanțat de Societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

1. Definiții
În sensul prezentului Ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Beneficiar - Asociația de Proprietari al cărei Proiect a fost selectat în condițiile prezentului Ghid;
b) Coloane comune de alimentare cu apă - coloanele prin care este asigurată distribuția apei în Imobil;
c) Imobil - Scara de bloc cu minimum 4 etaje sau un tronson (scară) al acestuia compus majoritar din apartamente cu destinație de locuință, situate în Municipiul București și aflate în proprietatea privată a membrilor Asociației de Proprietari;
d) Contract de execuție - Contractul încheiat între Beneficiar și Executant pentru execuția Lucrărilor de înlocuire;
e) Instalațiile Beneficiarilor - rețelele interioare de alimentare cu apă potabilă aflate în proprietatea comună a proprietarilor de apartamente cu destinație de locuință sau cu altă destinație din cadru unui Imobil, respectiv:
(i) rețelele de alimentare cu apă situate după branșamentele de apă ale imobilelor;
(ii) conductele de apă potabilă din subsolurile imobilelor și
(iii) coloanele comune de alimentare cu apă din interiorul imobilului
f) Lucrările de înlocuire - ansamblul operațiunilor cofinanțate de Apa Nova-Compania de Ape București, conform condițiilor din prezentul Ghid, pentru înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor;
g) Lucrări excluse - lucrările pentru care Apa Nova nu acordă cofinanțare prin Program;
h) Executant - persoana juridică/persoana fizică autorizată selectată de Beneficiar pentru execuția Lucrărilor de înlocuire;
i) Program - acțiunea Pilot propusă Asociațiilor de Proprietari din Municipiul București, și cofinanțată de către Apa Nova - Compania de Ape București în condițiile prezentului Ghid, pentru înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor;
j) Proiect - Proiectul de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor, depus de către Asociația de Proprietari conform prezentului Ghid;
k) Serviciu Public - serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Apa Nova - Compania de Ape București în Municipiul București;
l) Rețelele Publice - rețelele de alimentare cu apă aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în exploatarea Apa Nova - Compania de Ape București.


2. Descrierea Programului
Apa Nova-Compania de Ape București este operatorul Serviciului Public în baza Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul București încheiat cu Municipiul București în anul 2000.

În calitatea sa de operator al Serviciului Public, Apa Nova-Compania de Ape București exploatează Rețelele Publice și asigură întreținerea/reparațiile/înlocuirea acestora.

Conform Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Rețelele Publice sunt constituite din ansamblul conductelor de transport și distribuție a apei până la branșamentul de apă.

Rețelele de alimentare cu apă situate după branșamentul de apă, inclusiv conductele și armăturile din imobilele de tip locuințe aflate în proprietate privată, conform legii anterior menționate constituie rețele interioare de alimentare cu apă, definite mai sus ca Instalațiile Beneficiarilor iar obligațiile de întreținere/reparații/înlocuire revin proprietarilor de apartamente din imobilele respective.

Multe dintre Instalațiile Beneficiarilor sunt într-o stare avansată de uzură sau sunt bazate pe soluții tehnologice vechi afectând calitatea apei potabile la robinetul utilizatorilor.

Pentru a încuraja înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor, Apa Nova-Compania de Ape București și-a propus ca în parteneriat cu Asociațiile de Proprietari să deruleze un Program Pilot de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor.


3. Lucrările de înlocuire ce vor fi finanțate prin Program

Prin Program, Apa Nova-Compania de Ape București își propune să asigure cofinanțarea Lucrărilor de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor așa cum au fost acestea definite mai sus.

În acest sens, proporțional cu participarea sa la finanțarea fiecărui Proiect ce va fi selectat, Apa Nova-Compania de Ape București va suporta următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile de proiectare;
b) cheltuielile pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor aferente Lucrărilor de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor;
c) cheltuielile de execuție a Lucrărilor de înlocuire inclusiv costul materialelor și transportul acestora.

Apa Nova-Compania de Ape București, prin reprezentanții săi desemnați va avea dreptul de a verifica calitatea materialelor ce vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor de înlocuire și de a numi un diriginte pentru a monitoriza modul de execuție a lucrărilor.


4. Lucrări Excluse
Nu intră în categoria lucrărilor pentru care Apa Nova-Compania de Ape București asigură cofinanțare prin Program:
(i) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel a țevilor, armăturilor, robinetelor, racordurilor, legăturile la obiectele sanitare, sifoane, baterii, din apartamentele cu destinație de locuință, cu altă destinație ori din spațiile cu destinație comercială din imobil conectate la coloanele comune de alimentare cu apă ale imobilului;
(ii) lucrările de reconfigurare a Rețelelor Interioare;
(iii) lucrările de reparații interioare în apartamentele cu destinație de locuință, cu altă destinație ori din spațiile cu destinație comercială din imobile precum: zidărie, tencuieli, ornamente, reconstrucție mască rigips, pardoseli, tâmplărie etc;
(iv) hidrofoarele, pompele de presiune situate în subsolul imobilului, bazinele de înmagazinare;
(v) lucrările de separare a consumului pe tronsoane în cadrul aceluiași imobil;
(vi) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel la rețelele interioare de canalizare;
(vii) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel la rețelele interioare de alimentare cu apă caldă menajeră.
 

5. Finanțarea
Apa Nova-Compania de Ape București finanțează 95% din valoarea fiecărui Proiect, conform cererilor de finanțare ce vor fi depuse.

Restul de 5% din valoarea Proiectului se suportă de către Asociația de Proprietari.

Conform estimărilor Apa Nova, în cadrul proiectului pilot se pot realiza lucrări pentru un număr total de 300 de etaje distribuite pe scări de bloc, după numărul de etaje aferent fiecărei scări.

Contribuția Apa Nova - Compania de Ape București, face parte din efortul de responsabilitate socială al companiei, fiind alocată din fonduri proprii.

Decizia selectării executantului lucrărilor este a Beneficiarului, se recomandă selecția unor firme autorizate conform legii, executarea unor lucrări de calitate, conform standardelor în vigoare, la prețul pieței.
 

6. Beneficiarii finanțării
Beneficiarii finanțării pot fi numai Asociațiile de Proprietari constituite conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Nu pot avea calitatea de Beneficiar, Asociațiile de locatari care nu s-au organizat în Asociații de Proprietari conform art. 3 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.7. Condiții minime obligatorii pentru acordarea finanțării

7.1.Condiții privind imobilul

a) Imobilul are o vechime constructivă de 30 de ani sau mai mult, dovedită prin înscrisuri.
b) Imobilul are o înălțime de minimum 4 etaje;
c) Vechimea Instalațiilor Beneficiarilor este de minimum 30 de ani și este recunoscută ca atare prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari;
d) Imobilul de tip locuință este branșat la rețelele publice de alimentare cu apă exploatate de Apa Nova - Compania de Ape București;
e) Imobilul de tip locuință nu este încadrat în categoria imobilelor cu risc seismic de grad 1 și 2.
f) Imobilul de tip locuință nu este înscris pe lista monumentelor istorice.

 
7.2. Condiții privind solicitantul finanțării
a) Asociația de Proprietari este legal constituită;
b) Asociația de Proprietari deține contract de furnizare/prestare a Serviciului Public încheiat cu Apa Nova-Compania de Ape București;
c) Asociația de Proprietari nu înregistrează restanțe la plata Serviciului Public mai mari de 2 luni și nu are litigii pe rol cu Apa Nova-Compania de Ape București;
d) Participarea în Program a fost aprobată prin Hotărâre a Asociației de proprietari, în condițiile pct. 8.3.
 

7.3. Condiții privind Hotărârea Asociației de Proprietari
a) Hotărârea Asociației de Proprietari de participare în Program este luată prin acordul scris al tuturor proprietarilor din Imobil (astfel cum este definit în prezentul Ghid), pe bază de tabel nominal;
b) Hotărârea Asociației de Proprietari conține:
(i) aprobarea participării la Program în condițiile Ghidului de finanțare pus la dispoziție de Apa Nova-Compania de Ape București pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro;
(ii) Angajamentul pentru asigurarea cotei de cofinanțare de 5% din valoarea Proiectului în cazul în care acesta va fi selectat;
(iii) Împuternicirea acordată Președintelui Asociației de Proprietari, Administratorului sau altui membru pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Asociației de Proprietari.

Contribuția proprie ce revine fiecărui proprietar pentru acoperirea cofinanțării de 5% din valoarea totală a Lucrărilor de înlocuire se va calcula și se va încasa de către Asociația de Proprietari și are ca și destinație plata parțială a avansului către executant.

Cei 5% au ca scop responsabilizarea proprietarilor și se plătesc către furnizorul selectat de aceștia, ce execută lucrările.

8 . Selecția Proiectelor
Pentru selecția Proiectelor, Apa Nova-Compania de Ape București va constitui o comisie de experți care va examina:
a) Caracterul corect și complet al cererii de finanțare și al documentelor prevăzute la punctul 8.1. de mai jos;
b) Respectarea termenului de depunere prevăzut la punctul 8.2;

8.1.Documentele necesare
a) Cerere de înregistrare în program, conform modelului anexat;
b) Dovada înregistrării Asociației de Proprietari în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor*;
c) Cartea tehnică a construcției*;
d) Hotărârea Asociației de Proprietari conform pct. 7.3.*;
e) Declarație pe propria răspundere semnată de Comitetului Executiv al Asociației de proprietari că Instalațiile Beneficiarului nu au fost modificate/înlocuite în ultimii 30 de ani.

*Documentele se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura președintelui Asociației de proprietari/Administratorului și prin ștampila Asociației de Proprietari.

8.2. Termenul de depunere a Proiectelor
Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada: 25.04.2017- 5.06.2017

Dosarul conținând Cererea de finanțare și documentele menționate la punctul 8.1, se depune în plic închis, la Receptie Clienti Apa Nova din strada Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei), București, sau prin poștă, cu confirmare de primire, cu mențiunea pentru "Programul A doua țeavă".

Proiectele selectate vor fi aduse la cunoștința Beneficiarilor prin publicare pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro


8.3 Modalitate de selecție
Vor fi selectate Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

În cazul în care numărul total de cereri de înscriere, luând în calcul numărul de etaje cumulate, va depăși 300 de etaje, conform limitei asumate de Apa Nova, se vor trage la sorți proiectele câștigătoare, într-o manieră publică.

 8.4.Contractul de sponsorizare
8.4.1 Procedura de selecție se finalizează prin încheierea unui Contract de sponsorizare între Apa Nova-Compania de Ape București și Beneficiar prin care se vor stabili în principal:
a) Proiectul și valoarea acestuia;
b) Executantul Lucrărilor de înlocuire;
c) Sumele de plată corespunzătoare cotelor de cofinanțare a Proiectului;
d) Modul de plată a Executantului.

8.4.2 La momentul semnării contractului, Asociațiile de Proprietari vor depune la Receptie Clienti Apa Nova - Compania de Ape București, următoarele documente:
a) Oferta fermă a unui Executant autorizat conform legii, în domeniul realizării instalațiilor de alimentare cu apă, realizată pe baza devizului estimativ întocmit împreună cu dirigintele de șantier, conținând: (i) descrierea cantitativă și calitativă a lucrărilor și a materialelor (ii) valoarea totală a acestora; Oferta se va depune în original, semnată și ștampilată pe fiecare pagină.
b) dovada disponibilității sumelor necesare cofinanțării de către Asociația de Proprietari în valoare de 5% din valoarea Proiectului stabilită pe baza Ofertei ferme menționate la lit. a), sub forma unui extras de cont sau a unei scrisori bancare.

  În cazul în care o asociație selectată refuză să efectueze plata celor 5%, nu sunt alte implicații decât scoaterea din program a imobilului în cauză şi selectarea următorului potențial proiect.

 9. Contractarea Lucrărilor de înlocuire. Condiții
Selectarea Executanților pentru încheierea Contractelor de execuție se face de către Beneficiar.

Beneficiarul va avea obligația:
(i) de a încheia Contractul de execuție cu Executantul a cărui Ofertă fermă a fost depusă pentru selecția Proiectului;
(ii) de a include în Contractul de execuție o clauză prin care să se asigure că prețul Lucrărilor de înlocuire este cel prevăzut în Ofertă și va rămâne ferm pe toată durata Contractului de execuție;
(iii) de a stabili în Contractul de execuție modul de plată a Lucrărilor de înlocuire cu respectarea pct.10;
(iv) de a se asigura prin clauzele Contractului de execuție că Executantul acordă garanție Lucrărilor de înlocuire;
(v) de a garanta dreptul Apa Nova - Compania de Ape București de a verifica calitatea materialelor ce vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor de înlocuire și de a numi un diriginte de șantier pentru a monitoriza modul de execuție a lucrărilor.

Nerespectarea acestor condiții atrage respingerea Proiectului.


10. Plăți
În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea Contractului de execuție, Beneficiarii vor depune la Receptie Clienti Apa Nova - Compania de Ape București, în copie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura Președintelui asociației/Administratorului/persoanei împuternicite, Contractul de execuție împreună cu toate anexele sale.

 lata avansului de 15% din valoarea Contractului de execuție se va realiza la semnarea contractului de execuție, numai în următoarele condiții:

- 5% de către Beneficiar;

- 10% de către Apa Nova - Compania de Ape București;

 Restul plății de 85% din valoarea Contractului de execuție se va face de către Apa Nova - Compania de Ape București la finalizarea Lucrărilor de înlocuire, pe baza procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor încheiat între Beneficiar și Executant cu participarea reprezentanților Apa Nova.

 11. Calendarul Programului

5.04.2017 -24.04.2017

25.04.2017- 5.06.2017

6.06.2017-30.06.2017

03.07.2017-10.07.2017

11.07.2017-31.07.2017

01.08.2017 - 31.07.2018

Publicare ghid și dialog de clarificare

Depunere cereri de participare la program împreună cu dosarul complet

Evaluare cereri primite

Publicarea listei de proiecte acceptate

Soluționare neclarități

Listă finală proiecte

Semnare contracte și plata avans

Executare contracte

Urmărire implementare, raportări etc.

Plata finală

 

 

12. Comunicări

Toate solicitările/întrebările pot fi adresate în scris, prin email la adresa adouateava@apanovabucuresti.ro. Apa Nova - Compania de Ape Bucuresti va răspunde solicitărilor primite în termen de 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea problemelor ridicate, în scris, la adresa de email indicată de Beneficiar.

De asemenea, echipa proiectului, vă stă la dispoziție, la numărul de telefon dedicat: 0374.39.8888, de luni până vineri, în intervalul 9.00 - 15.00.

 13. Excluderea responsabilității

Apa Nova - Compania de Ape București își rezervă dreptul de a modifica conținutul Ghidului solicitantului cu privire la oricare dintre aspectele referitoare la calendarul Programului, condițiile pentru acordarea finanțării, documentele necesare, bugetul Programului, dacă din analiza cererilor depuse rezultă că pentru eficiența Programului se impun astfel de modificări, fără a putea fi ținută răspunzătoare pentru modificările operate.

Modificările operate vor fi aduse la cunoștința solicitanților prin afișare pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro

14. Drepturi de autor

Ghidul de Finanțare este protejat în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe.

Reproducerea Ghidului de Finanțare prin orice mijloace și pe orice suport sunt autorizate, cu condiția de a fi utilizat în scopul pentru care a fost elaborat, fiind exclusă orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale fără acordul prealabil exprimat în scris de către Apa Nova - Compania de Ape București.

Get Adobe Acrobat

  • ştiaţi că...
  • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software