Acordul de preluare

Acordul de preluare

Evacuarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare poate fi realizată numai pe baza unor documente justificative şi respectând normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor evacuate.

Contractele de analiză apa uzată pot fi încheiate cu societățile agreate de Asociația de Acreditare din România. Pentru mai multe detalii accesați - RENAR.

Acordul de preluare

Acordul de preluare reprezintă documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare.

Actele necesare emiterii/modificării/prelungirii Acordului de Preluare

La solicitarea emiterii/modificării/prelungirii Acordului de Preluare, utilizatorul va depune la Apa Nova Bucureşti S.A., următoarele documente (Normativul de Conţinut):

A*) Cerere privind emiterea/modificarea/prelungirea Acordului de Preluare însusită sub semnătură de reprezentantul legal al societăţii - conform Model ''Cerere privind emiterea/modificarea/prelungirea Acordului de Preluare'';

B*) Memoriul de Prezentare şi Declaraţie - conform Model "Memoriul de Prezentare şi Declaraţie";

C*) Copie Certificat Constatator - emis de Camera de Comerţ şi Industrie - Registrul Comertului - pentru punctul de lucru pentru care se solicită Acord de Preluare;

D*) Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a reţelei de canalizare municipală, întocmit conform metodologiei de elaborare a acestuia, semnat şi însuşit de reprezentantul legal al unităţii - conform Model "Metodologie de Elaborare a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale a Reţelei de Canalizare Municipale";

E) Schiţa reţelei interioare de canalizare cu figurarea racordurilor/punctelor de prelevare şi a instalaţiilor de preepurare ale titularului de contract şi ale celorlalţi utilizatori ai reţelei interioare de canalizare (în cazul în care există instalaţii de preepurare);

F) Schema flux a instalaţiilor de preepurare, prospecte instalaţii de preepurare, dovezi achiziţionare/montare (în cazul în care utilizatorul deţine instalaţii de preepurare);

G) Copie după Autorizaţia de Gospodarire a Apelor/Notificarea de funcţionare/casare/ conservare, pentru utilizatorul care deţine sursă de apă subterană;

H) Dovezi privind colectarea, valorificarea, eliminarea deşeurilor rezultate din procesele de exploatare a reţelei de canalizare, de epurare şi tehnologice: grăsimi, uleiuri, şlamuri, produse petroliere, ape uzate cu conţinut de subsţante periculoase etc. încheiate cu societăţi autorizate, respectiv Formularele de expediţie/transport deşeuri întocmite conform prevederilor Legii nr. 211/2011;

I) Avizul sanitar emis de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti pentru unităţile specificate în Hot. Guv. nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare - NTPA 002 - art. 6.

J) Rapoarte de Încercare emise de un laborator acreditat, cu o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea Cererii privind emiterea/modificarea/prelungirea "Acordului de Preluare", pentru fiecare cămin racord/secțiune de control prin care sunt evacute apele uzate în rețeaua publică de canalizare de către utilizator.

Precizări

1. Documentele precizate la punctele B.C.D.E.F.G.H.I.J se vor depune pe suport de hârtie şi electronic (fişiere pdf denumite individual cu numele Unităţii urmat de litera aferentă documentului conform prezentului normativ).

2. Dosarele care nu conţin documentele minimale obligatorii, precizate la punctele A*,B*,C,*D* din prezentul Normativ de Conţinut, nu se primesc şi se returnează utilizatorului. Modelele de documente specificate la punctele A*, B* şi D* se regăsesc pe site-ulhttps://www.apanovabucuresti.ro/informatii-utile/acordul-de-preluare/

3. Acordul de Preluare se emite în termen de maxim 15 zile lucrătoare, pe o perioadă de valabilitate de maxim 2 ani, în cazul prezentării integrale a documentelor întocmite conform cerinţelor din prezentul Normativ de Continut, corespunzatoare situaţiei existente în incinta punctului de lucru.

4. În cazul prezentării documentelor minimale obligatorii precizate la punctele A*, B*, C*, D*, din prezentul Normativ de Conţinut, sau în cazul în care apar neclarităţi/neconcordanţe în cadrul documentaţiei depuse, se poate efectua o vizită în teren în vederea clarificării situaţiei prezentate.

5. În urma analizei documentaţiei tehnice, în funcție de complexitatea proceselor tehnologice desfășurate pe amplasament, pot fi solicitate şi alte documente necesare pentru emiterea Acordului de Preluare, cu prelungirea corespunzătoare a termenului de emitere. În cazul în care nu se da curs în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, solicitarea Acordului de Preluare își pierde valabilitatea, fiind necesara depunerea unei noi documentații complete, conform prezentului normativ de conținut.

6. Documentaţia de solicitare a Acordului de Preluare se poate face în format scanat (fisier.pdf) la adresa [email protected]

7. Eliberarea Acordului de Preluare se face după depunerea documentaţiei în original la Centru Relații Clienți și Casierie din Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea Euro Tower, parter, sector 2, program de luni până vineri între orele 07:30 - 19:30 și achitarea taxei de emitere.

8. Termenul de valabilitate al Acordului de Preluare precizat la punctele 2 și 3 nu va depăşi termenul de valabilitate al documentelor ce stau la baza emiterii acestuia: Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare (şi, după caz, Contract de închiriere; Autorizaţia de Gospodărire a Apelor; termenul de finalizare al măsurilor şi acţiunilor de îndeplinit).

 

Tariful pentru analiză dosar acord de preluare este de 176 lei fără TVA şi 209,44 lei cu TVA 19%.

Tariful pentru emiterea unui acord de preluare este de 440 lei fără TVA şi 523,60 lei cu TVA 19%.

 

Get Adobe Acrobat

  • ştiaţi că...
  • Puteţi verifica dacă aveţi pierderi ascunse, verificând contorul seara înainte de culcare şi dimineaţa la trezire: dacă sesizaţi o diferenţă de consum, înseamnă că există o pierdere ascunsă pe reţeaua de apă.

LiveZilla Live Chat Software