Contact Relaţii Clienţi

Stimate client/ consumator,

Acesta este un formular de contact prin intermediul căruia puteţi solicita informaţii suplimentare despre contract, factură, contor sau despre serviciile noastre.

Formularul poate fi folosit pentru transmiterea indexului contorului dar şi pentru trimiterea unei sesizări, a unei sugestii.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi prin intermediul acestui formular ne vor ajuta în transmiterea unui răspuns corect şi în timp util, de aceea vă rugăm să completaţi toate rubricile.

Vă mulţumim.

Termeni și condiții

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

APA NOVA BUCUREȘTI S.A. (ANB) , în calitate de Operator al Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București, în baza Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul București (Contractul de Concesiune), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de a presta serviciul de canalizare, precum și alte servicii agreate, în baza contractului încheiat cu clienții sau a solicitării exprese a acestora cu privire la serviciile ce se doresc a fi furnizate/prestate.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de Operator al Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București, ANB are o serie de obligații față de Concedent (Municipiul București) și diverse instituții publice (cum ar fi, dar fără a se limita la, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - A.M.R.S.P., Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., autoritățile fiscale competente) ce decurg din Contractul de Concesiune și/ sau din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, cod client, adresă, date privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluție index, informații privind interacțiunea cu ANB). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine ANB.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita ANB, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora ("dreptul de a fi uitat"), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la ANB confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.
b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal ("dreptul de a fi uitat"), fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și ANB nu are motive legitime care să prevaleze;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligațiilor legale;
 • ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală.
d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în unul din următoarele cazuri:
 • dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă care permite ANB verificarea exactității datelor și, eventual, corectarea acestora;
 • prelucrarea nu are un temei legal, iar dumneavoastră vă opuneţi explicit la stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • ANB nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dumneavoastră vă opuneţi prelucrării, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ANB prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la posibilitatea ca ANB să vă transmită datele pe care i le-aţi furnizat, într-un format structurat, și pe care le puteți transmite unui alt operator.
f) Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.
g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și ANB.

În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranța datelor dumneavoastră, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Strada Tunari nr. 60A, Clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2, București, România - Registratura Generală.

Facem precizarea că exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor menționate este supusă condițiilor stabilite de dispozițiile legale în vigoare. Prin intermediul prezentei dorim să vă asigurăm că ANB se îngrijește în mod constant de siguranța datelor dumneavoastră personale, implementând proceduri interne riguroase şi cele mai avansate metode de securitate informatică. Dorim sa vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejarii datelor cu caracter personal care vă privesc si care sunt cuprinse in documentele, corespondenta in orice format purtata cu ANB, din momentul in care acestea v-au fost comunicate de ANB.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.apanovabucuresti.ro, sa solicitati clarificari la adresa de e-mail ro.anb.dpo[@]veolia.com, să contactaţi Centrul nostru de apeluri la numărul de telefon 021 207 77 77 sau să beneficiaţi de asistenţa unui reprezentant de relaţii cu clienţii la Centrul de relaţii cu clienţii situat în str. Dinu Vintilă nr. 11, Cădirea Eurotower, intrarea din B-dul Lacul Tei, Sectorul 2, Bucureşti.

Declar ca am citit, am înteles şi sunt de acord cu termenii si conditiile de mai sus, cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ANB, în vederea comunicării eficiente între părti indiferent de calea de comunicare utilizată (contactare directă, scrisă, prin telefon, SMS, e-mail etc.) şi a derulării contractului dacă este cazul.
Contact

Alte modalităţi de contact:

Telefonic (non-stop): 021 207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din reţelele Telekom, Orange şi Vodafone la tariful practicat în aceste reţele)
Poştă pe adresa str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti
Personal la sediul din:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Bucureşti, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Program:
Luni - Vineri: 07:30 - 19:30

 • ştiaţi că...
 • Puteţi verifica dacă aveţi pierderi ascunse, verificând contorul seara înainte de culcare şi dimineaţa la trezire: dacă sesizaţi o diferenţă de consum, înseamnă că există o pierdere ascunsă pe reţeaua de apă.

LiveZilla Live Chat Software