Program A Doua Țeavă 2016

Lista beneficiari program pilot "A DouaTeava" 2016

nr crt

Titular

Adresa Imobilului

1

Asociatia de Proprietari bloc 2B, sc.1

Sos. Oltenitei Nr.8

2

Asociatia de Proprietari Bloc N1 sc.1,2,3,4

Str. Ghirlandei nr. 2

3

Asociatia de Proprietari Str. Barbu Vacarescu nr.149

Str. Barbu Vacarescu nr. 149

4

Asociatia de Proprietari bl.1 Toporasi

Str. Toporasi nr. 31

5

Asociatia de Proprietari bloc 825 BIS SCARA1/B

Al. Valea Prahovei nr.1A

6

Asociatia de Proprietari bl.14 sc.B

Cal. Serban Voda nr.270

7

Asociatia de Proprietari bloc 5 I.C.E.M-scara 2

Cal. Crangasi nr.52

8

Asociatia de Proprietari bl.38 sc.B

Sos. Fundeni nr.1

9

Asociatia de Proprietari bl.33, sc.2

Str. Constantin Radulescu Motcu nr.29

10

Asociatia de Proprietari bloc M43 scara 3

Str. Buzoieni nr.9

11

Asociatia de Proprietari bloc R3

Bld. Ghencea nr.6

12

Asociatia de Proprietari bloc C 34

Str.Vladeasa Nr.7

13

Asociatia de Proprietari bl.15

Al. Tomesti nr.9

14

Asociatia de Proprietari bloc 14, scara 2

Str. Calea Mosilor nr. 270

15

Asociatia de Proprietari Str. Aviator St. Protopopescu nr.5, Bl.C1, C3,C4,C6

Str. AV. Stefan Protopopescu nr.1-5-7-11, Bl.C1,C3,C4,C6

16

Asociatia de proprietari bl.9 E+F

Str. Grigore Moisil nr. 8

data publicării: 16.12.2016

Le mulțumim tuturor celor care s-au arătat interesați de programul "A Doua Țeavă", program pilot de înlocuire a rețelelor interioare de alimentare cu apă potabilă în imobile de tip locuință situate în municipiul București.

Deși programul face parte din efortul de responsabilitate socială al companiei, şi nu este o obligație a Apa Nova București, sumele necesare fiind alocate din fonduri proprii, ne bucurăm de numărul mare de înscrieri care au condus la atingerea pragului de etaje propus.

Săptămâna viitoare, toți beneficiarii vor fi contactați pentru stabilirea următorilor pași în vederea semnării contractelor şi demarării lucrărilor.

data publicării: 09.12.2016

Regulament Program A Doua Țeavă publicat in data de 30 septembrie 2016:

PROGRAM PILOT DE ÎNLOCUIRE A REȚELELOR INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN IMOBILE DE TIP LOCUINŢĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI - "A DOUA ŢEAVA"

FINANŢAREA ESTE REALIZATĂ DIN SURSE PROPRII APA NOVA BUCUREŞTI AVÂND STATUT DE SPONSORIZARE

GHIDUL SOLICITANTULUI

Program Pilot inițiat și cofinanțat de Societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

1. Definiții

În sensul prezentului Ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Beneficiar - Asociația de Proprietari al cărei Proiect a fost selectat în condițiile prezentului Ghid;

b) Coloane comune de alimentare cu apă - coloanele prin care este asigurată distribuția apei în Imobil;

c) Imobil - Scara de bloc cu minimum 4 etaje sau un tronson (scară) al acestuia compus majoritar din apartamente cu destinație de locuință, situate în Municipiul București și aflate în proprietatea privată a membrilor Asociației de Proprietari;

d) Contract de execuție - Contractul încheiat între Beneficiar și Executant pentru execuția Lucrărilor de înlocuire;

e) Instalațiile Beneficiarilor - rețelele interioare de alimentare cu apă potabilă aflate în proprietatea comună a proprietarilor de apartamente cu destinație de locuință sau cu altă destinație din cadru unui Imobil, respectiv:

(i) rețelele de alimentare cu apă situate după branșamentele de apă ale imobilelor;

(ii) conductele de apă potabilă din subsolurile imobilelor și

(iii) coloanele comune de alimentare cu apă din interiorul imobilului

f) Lucrările de înlocuire - ansamblul operațiunilor cofinanțate de Apa Nova București S.A. (ANB), conform condițiilor din prezentul Ghid, pentru înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor;

g) Lucrări excluse - lucrările pentru care Apa Nova Bucureşti nu acordă cofinanțare prin Program;

h) Executant - persoana juridică/persoana fizică autorizată selectată de Beneficiar pentru execuția Lucrărilor de înlocuire;

i) Program - acțiunea Pilot propusă Asociațiilor de Proprietari din Municipiul București, și cofinanțată de către Apa Nova Bucureşti în condițiile prezentului Ghid, pentru înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor;

j) Proiect - Proiectul de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor, depus de către Asociația de Proprietari conform prezentului Ghid;

k) Serviciu Public - serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Apa Nova Bucureşti în Municipiul București;

l) Rețelele Publice - rețelele de alimentare cu apă aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în exploatarea Apa Nova Bucureşti.

2. Descrierea Programului

Apa Nova Bucureşti este operatorul Serviciului Public în baza Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul București încheiat cu Municipiul București în anul 2000.

În calitatea sa de operator al Serviciului Public, Apa Nova Bucureşti exploatează Rețelele Publice și asigură întreținerea/reparațiile/înlocuirea acestora.

Conform Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Rețelele Publice sunt constituite din ansamblul conductelor de transport și distribuție a apei până la branșamentul de apă.

Rețelele de alimentare cu apă situate după branșamentul de apă, inclusiv conductele și armăturile din imobilele de tip locuințe aflate în proprietate privată, conform legii anterior menționate constituie rețele interioare de alimentare cu apă, definite mai sus ca Instalațiile Beneficiarilor iar obligațiile de întreținere/ reparații/înlocuire revin proprietarilor de apartamente din imobilele respective.

Multe dintre Instalațiile Beneficiarilor sunt într-o stare avansată de uzură sau sunt bazate pe soluții tehnologice vechi afectând calitatea apei potabile la robinetul utilizatorilor.

Pentru a încuraja înlocuirea Instalațiilor Beneficiarilor, Apa Nova Bucureşti și-a propus ca în parteneriat cu Asociațiile de Proprietari să deruleze un Program Pilot de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor.

3. Lucrările de înlocuire ce vor fi finanțate prin Program

Prin Program, Apa Nova Bucureşti își propune să asigure cofinanțarea Lucrărilor de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor aşa cum au fost acestea definite mai sus.

În acest sens, proporțional cu participarea sa la finanțarea fiecărui Proiect ce va fi selectat, Apa Nova Bucureşti va suporta următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile de proiectare;

b) cheltuielile pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor aferente Lucrărilor de înlocuire a Instalațiilor Beneficiarilor;

c) cheltuielile de execuție a Lucrărilor de înlocuire inclusiv costul materialelor și transportul acestora.

Apa Nova Bucureşti, prin reprezentanții săi desemnați va avea dreptul de a verifica calitatea materialelor ce vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor de înlocuire și de a numi un diriginte pentru a monitoriza modul de execuție a lucrărilor.

4. Lucrări Excluse

Nu intră în categoria lucrărilor pentru care Apa Nova Bucureşti asigură cofinanțare prin Program:

(i) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel a țevilor, armăturilor, robinetelor, racordurilor, legăturile la obiectele sanitare, sifoane, baterii, din apartamentele cu destinație de locuință, cu altă destinație ori din spațiile cu destinație comercială din imobil conectate la coloanele comune de alimentare cu apă ale imobilului;

(ii) lucrările de reconfigurare a Rețelelor Interioare

(iii) lucrările de reparații interioare în apartamentele cu destinație de locuință, cu altă destinație ori din spațiile cu destinație comercială din imobile precum: zidărie, tencuieli, ornamente, reconstrucție mască rigips, pardoseli, tâmplărie, etc;

(iv) hidrofoarele, pompele de presiune situate în subsolul imobilului, bazinele de înmagazinare;

(v) lucrările de separare a consumului pe tronsoane în cadrul aceluiași imobil;

(vi) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel la rețelele interioare de canalizare;

(vii) lucrările de înlocuire sau reparațiile de orice fel la rețelele interioare de alimentare cu apă caldă menajeră.

5. Finanțarea

Apa Nova Bucureşti finanțează 95% din valoarea fiecărui Proiect, conform cererilor de finanțare ce vor fi depuse.

Restul de 5% din valoarea Proiectului se suportă de către Asociația de Proprietari.

Conform estimărilor Apa Nova Bucureşti, în cadrul proiectului pilot se pot realiza lucrări pentru un număr total de 200 de etaje distribuite pe scări de bloc, după numărul de etaje aferent fiecărei scări.

Contribuția Apa Nova Bucureşti face parte din efortul de responsabilitate socială al companiei, fiind alocată din fonduri proprii.

Decizia selectării executantului lucrărilor este a Beneficiarului, se recomandă selecţia unor firme autorizate conform legii, executarea unor lucrări de calitate, conform standardelor în vigoare, la prețul pieței.

6. Beneficiarii finanțării

Beneficiarii finanțării pot fi numai Asociațiile de Proprietari constituite conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Nu pot avea calitatea de Beneficiar, Asociațiile de locatari care nu s-au organizat în Asociații de Proprietari conform art. 3 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.

7. Condiții minime obligatorii pentru acordarea finanțării

7.1. Condiții privind imobilul

a) Imobilul are o vechime constructivă de 30 de ani sau mai mult dovedită prin înscrisuri.

b) Imobilul are o înălțime de minimum 4 etaje;

c) Vechimea Instalațiilor Beneficiarilor este de minimum 30 de ani și este recunoscută ca atare prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari;

d) Imobilul de tip locuință este branșat la rețelele publice de alimentare cu apă exploatate de Apa Nova București;

e) Imobilul de tip locuință nu este încadrat în categoria imobilelor cu risc seismic de grad 1 şi 2.

f) Imobilul de tip locuință nu este înscris pe lista monumentelor istorice.

7.2. Condiții privind solicitantul finanțării

a) Asociația de Proprietari este legal constituită;

b) Asociația de Proprietari deține contract de furnizare/prestare a Serviciului Public încheiat cu Apa Nova Bucureşti;

c) Asociația de Proprietari nu înregistrează restanțe la plata Serviciului Public mai mari de 2 luni și nu are litigii pe rol cu Apa Nova Bucureşti;

d) Participarea în Program a fost aprobată prin Hotărâre a Asociației de proprietari, în condițiile pct. 8.3.

7.3. Condiții privind Hotărârea Asociației de Proprietari

a) Hotărârea Asociației de Proprietari de participare în Program este luată prin acordul scris al tuturor proprietarilor din Imobil (astfel cum este definit în prezentul Ghid), pe bază de tabel nominal;

b) Hotărârea Asociației de Proprietari conține:

(i) aprobarea participării la Program în condițiile Ghidului de finanțare pus la dispoziție de Apa Nova Bucureşti pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro;

(ii) Angajamentul pentru asigurarea cotei de cofinanțare de 5% din valoarea Proiectului în cazul în care acesta va fi selectat;

(iii) Împuternicirea acordată Președintelui Asociației de Proprietari, Administratorului sau altui membru pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Asociației de Proprietari.

Contribuția proprie ce revine fiecărui proprietar pentru acoperirea cofinanțării de 5% din valoarea totală a Lucrărilor de înlocuire se va calcula și se va încasa de către Asociația de Proprietari şi are ca şi destinație plata parțială a avansului către executant.

Cei 5% au ca scop responsabilizarea proprietarilor şi se plătesc către furnizorul selectat de aceștia, ce execută lucrările.

8. Selecția Proiectelor

Pentru selecția Proiectelor, Apa Nova Bucureşti va constitui o comisie de experți care va examina:

a) Caracterul corect și complet al cererii de finanțare și al documentelor prevăzute la punctul 8.1. de mai jos;

b) Respectarea termenului de depunere prevăzut la punctul 8.2;

8.1. Documentele necesare

a) Cerere de înregistrare în program, conform modelului anexat;

b) Dovada înregistrării Asociației de Proprietari în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor*;

c) Cartea tehnică a construcției*;

d) Hotărârea Asociației de Proprietari conform pct. 7.3.*;

e) Declarație pe propria răspundere semnată de Comitetului Executiv al Asociației de proprietari că Instalațiile Beneficiarului nu au fost modificate/înlocuite în ultimii 30 de ani.

*Documentele se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura președintelui Asociației de proprietari/Administratorului și prin ștampila Asociației de Proprietari.

8.2. Termenul de depunere a Proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 15.10.2016 - 15.11.2016.

Dosarul conținând Cererea de finanțare și documentele menționate la punctul 8.1, se depune în plic închis, la Registratura Apa Nova Bucureşti din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei), București, sau prin poștă, cu confirmare de primire, cu mențiunea pentru "Programul A doua țeavă".

Proiectele selectate vor fi aduse la cunoștința Beneficiarilor prin publicare pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro

8.3 Modalitate de selecție

Vor fi selectate Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

În cazul în care numărul total de cereri de înscriere, luând in calcul numărul de etaje cumulate va depăși 200 de etaje, conform limitei asumate de ANB, se vor trage la sorţi proiectele câștigătoare, într-o manieră publică.

8.4. Contractul de sponsorizare

8.4.1 Procedura de selecție se finalizează prin încheierea unui Contract de sponsorizare între Apa Nova Bucureşti și Beneficiar prin care se vor stabili în principal:

a) Proiectul și valoarea acestuia;

b) Executantul Lucrărilor de înlocuire;

c) Sumele de plată corespunzătoare cotelor de cofinanțare a Proiectului;

d) Modul de plată a Executantului.

8.4.2 La momentul semnării contractului, Asociațiile de Proprietari vor depune la Registratura Apa Nova Bucureşti, următoarele documente:

a) Oferta fermă a unui Executant autorizat conform legii, în domeniul realizării instalațiilor de alimentare cu apă, realizată pe baza devizului estimativ întocmit împreună cu dirigintele de șantier, conținând: (i) descrierea cantitativă și calitativă a lucrărilor și a materialelor (ii) valoarea totală a acestora; Oferta se va depune în original, semnată şiştampilată pe fiecare pagină.

b) dovada disponibilității sumelor necesare cofinanțării de către Asociația de Proprietari în valoare de 5% din valoarea Proiectului stabilită pe baza Ofertei ferme menționate la lit. a), sub forma unui extras de cont sau a unei scrisori bancare.

* În cazul în care o asociație selectata refuză să efectueze plata celor 5%, nu sunt alte implicații decât scoaterea din program a imobilului în cauză şi selectarea următorului potențial proiect.

9. Contractarea Lucrărilor de înlocuire. Condiții

Selectarea Executanților pentru încheierea Contractelor de execuție se face de către Beneficiar.

Beneficiarul va avea obligația:

(i) de a încheia Contractul de execuție cu Executantul a cărui Ofertă fermă a fost depusă pentru selecția Proiectului;

(ii) de a include în Contractul de execuție o clauză prin care să se asigure că prețul Lucrărilor de înlocuire este cel prevăzut în Ofertă și va rămâne ferm pe toată durata Contractului de execuție;

(iii) de a stabili în Contractul de execuție modul de plată a Lucrărilor de înlocuire cu respectarea pct.10;

(iv) de a se asigura prin clauzele Contractului de execuție că Executantul acordă garanție Lucrărilor de înlocuire;

(v) de a garanta dreptul Apa Nova Bucureşti de a verifica calitatea materialelor ce vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor de înlocuire și de a numi un diriginte de șantier pentru a monitoriza modul de execuție a lucrărilor.

Nerespectarea acestor condiții atrage respingerea Proiectului.

10. Plăți

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea Contractului de execuție, Beneficiarii vor depune la registratura Apa Nova Bucureşti, în copie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura Președintelui asociației/Administratorului/persoanei împuternicite, Contractul de execuție împreună cu toate anexele sale.

Plata avansului de 15% din valoarea Contractului de execuție se va realiza la semnarea contractului de execuție, numai în următoarele condiții:

- 5% de către Beneficiar;

- 10% de către Apa Nova Bucureşti;

Restul plății de 85% din valoarea Contractului de execuție se va face de către Apa Nova Bucureşti la finalizarea Lucrărilor de înlocuire, pe baza procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor încheiat între Beneficiar și Executant cu participarea reprezentanților Apa Nova Bucureşti.

11. Calendarul Programului

30.09.2016 -15.10.2016

15.10.2016

-15.11.2016

15.11.2016

-30.11.2016

01.12.2016

-10.12.2016

10.12.2016

-31.12.2016

10.12.2016

-15.12.2017

Publicare ghid şi dialog de clarificare Depunere cereri de participare la program împreuna cu dosarul complet Evaluare cereri primite Publicarea listei de proiecte acceptate. Soluționare neclarităţi. Listă finală proiecte Semnare contracte şi plată avans

Executare contracte, Urmărire implementare, raportări etc.

Plata finală

12. Comunicări

Toate solicitările/întrebările pot fi adresate în scris, prin email la adresa adouateava@apanovabucuresti.ro. Apa Nova Bucuresti va răspunde solicitărilor primite în termen de 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea problemelor ridicate, în scris, la adresa de email indicată de Beneficiar.

De asemenea, echipa proiectului, vă stă la dispoziție, la numărul de telefon dedicat: 0374.39.8888, de luni până vineri, în intervalul 9.00 - 15.00.

13. Excluderea responsabilității

Apa Nova Bucureşti își rezervă dreptul de a modifica conținutul Ghidului solicitantului cu privire la oricare dintre aspectele referitoare la calendarul Programului, condițiile pentru acordarea finanțării, documentele necesare, bugetul Programului, dacă din analiza cererilor depuse rezultă că pentru eficiența Programului se impun astfel de modificări, fără a putea fi ținută răspunzătoare pentru modificările operate.

Modificările operate vor fi aduse la cunoștința solicitanților prin afișare pe site-ul: www.apanovabucuresti.ro

14. Drepturi de autor

Ghidul de Finanțare este protejat în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe.

Reproducerea Ghidului de Finanțare prin orice mijloace și pe orice suport sunt autorizate, cu condiția de a fi utilizat în scopul pentru care a fost elaborat, fiind exclusă orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale fără acordul prealabil exprimat în scris de către Apa Nova Bucureşti.

Descărcați Formularul de Cerere de Inscriere - "A Doua Teava"

Descarcați Declaratie privind Vechimea Instalatiilor

Publicat pe 30 septembrie 2016

  • ştiaţi că...
  • Organismul uman este format în proporţie de 70% din apă?

LiveZilla Live Chat Software