Realizarea unui branşament pentru o unitate imobiliară (apartament) şi încheierea unui contract de furnizare

Pentru a da curs solicitării de execuţie branşament pentru o unitate imobiliară este necesară parcurgerea etapelor:
 
Etapa I
 • Depunere solicitare pentru emitere aviz de principiu însoţită de:
  - copie CI/BI, pentru persoanele fizice sau Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală, pentru persoanele juridice;
  - copie act de proprietate;
  - planurile cadastrale cu reţelele, scara 1:500 (2 copii) şi de încadrare în zonă, scara 1:2000 (1 copie), pe care să fie marcată proprietatea; 
 • Debitele pentru serviciile furnizate de Apa Nova Bucureşti la condominiul din care face parte unitatea imobiliară să fie achitate la zi [conform art. 31 alin. (11) din Legea nr. 241/2006, republicată];
 • Prezentarea acordului Asociaţiei de proprietari/reprezentantului proprietarilor (titularul de contract servicii furnizate la imobil) din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la cotele de întreţinere;
 • Prezentarea acordului tuturor proprietarilor pentru modificarea instalaţiilor de alimentare cu apă interioare ale condominiului (conform Legii nr. 50/1991, republicată);
 • Prezentarea acordului între proprietar şi Asociaţia de proprietari/reprezentantul proprietarilor (titularul de contract pentru serviciile furnizate în imobil) cu privire la plata consumurilor pentru părţile comune ale condominiului (udat spaţii verzi, curăţenie casa scării, ghena de gunoi, spălătorie) precum şi a modului în care se va factura apa rece pentru apă caldă şi deversarea la canalizare;
 • Acordul va cuprinde folosinţa comună a instalaţiei interioare de canalizare şi a racordului de canalizare [conform art. 28 alin.(5) din Legea nr. 241/2006, republicată];
 • Acordul notarial al proprietarului din care să rezulte că îşi asumă orice prejudiciu produs ca urmare utilizării instalaţiei interioare ce traversează structura blocului, că îşi asumă orice deficienţă de funcţionarea şi întreţinerea acesteia;
 • Acordul tuturor proprietarilor că îşi asumă în mod unitar plata penalizărilor calculate conform legii în cazul depăşirii parametrilor calitativi ai apei deversate prin racordul de canalizare comun, precum şi plata despăgubirilor pentru remedierea reţelei de canalizare afectată de deversări de produse chimice sau material de construcţii;
 • Achitarea taxei de 59,50 lei (inclus TVA 19%) pentru consultanţă şi emiterea avizului de principiu.

După analiza documentelor depuse şi primirea avizului de principiu prin care se comunică posibilitatea sau imposibilitatea conectării imobilului la reţeaua publică de alimentare cu apă, în funcţie de caz, se trece la etapa următoare.

Etapa II:

 • Depunere solicitare pentru emitere aviz tehnic de branşare la reţeaua de apă, însoţită de copia certificatului de urbanism pentru execuţie branşament, eliberat de Primăria de sector;
 • Prezentarea în vederea avizării de către Apa Nova Bucureşti a proiectului de modificare a instalaţiei interioare de apă. Proiectul trebuie certificat de verificator de proiecte MDRAP (conform Legii nr. 50/1991, republicată). Se avizează de Apa Nova Bucureşti cu precizarea presiunii la branşament inclusiv pe contract;
 • Prezentarea unui proiect de rezistenţă pentru străpungere fundaţie, planşee şi pereţi interiori. Proiectul trebuie realizat de un proiectant autorizat şi certificat de verificator de proiecte MDRAP (conform Legii nr. 50/1991, republicată);
 • Obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificarea instalaţiei interioare de apă şi lucrarea de rezistenţă (conform Legii nr. 50/1991, republicată);
 • Banşamentul se execută în baza avizului şi proiectului eliberate de Operator precum şi autorizaţiei de construire [conform art. 28 alin. (4) din Legea nr. 241/2006, republicată];
 • Achitarea taxei de 272,32 lei (inclus TVA 19%) pentru  eliberarea avizului tehnic.

IMPORTANT!
Apa rece pentru apa caldă distribuită în sistem centralizat se va repartiza de Asociaţia de proprietari!
Documentele vor fi depuse integral pentru fiecare etapă precizată.

Get Adobe Acrobat

 • ştiaţi că...
 • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software